BKK Internship Market

ระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ กทม.

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่หลากหลายในการจัดบริการสาธารณะ
และให้บริการประชาชนมีหน่วยงานในสังกัดมากถึง 69 หน่วยงาน
(16 สำนัก 3 สำนักงาน และ 50 เขต) การฝึกงานผ่านโครงการ
BKK Internship Market เป็นการฝึกประสบการณ์ ผ่านการคิดจริง ทำจริง
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา "กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน"

img top inside

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

เลือกรอบการลงทะเบียน

รอบ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกงาน